Follow us on Whatnot (Username:eccollectiblesplus)Funko